ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державні вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації
Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації
Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Недержавні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Вищі навчальні заклади Міністерства оборони України
Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України


Державні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.ІВАНА ФРАНКА

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

(0322) тел. 74-12-62, 72-20-68

Факультети і спеціальності: 1) Біологічний: мікробіологія та вірусологія; біологія; біохімія; біофізика; зоологія; ботаніка; генетика; фізіологія. 2) Геологічний: геологія; геохімія та мінералогія; екологія та охорона навколишнього середовища. 3) Географічний: географія; економічна та соціальна географія; менеджмент організацій. 4) Журналістики: журналістика. 5) Економічний: соціологія; економічна теорія; економічна кібернетика; фінанси; облік і аудит; економіка підприємства; економічна статистика; менеджмент організацій. 6) Історичний: історія; етнологія; архівознавство. 7) Механіко-математичний: математика; статистика; механіка. 8) Міжнародних відносин: міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; країнознавство. 9) Прикладної математики та інформатики: інформатика; прикладна математика; соціальна інформатика; системний аналіз і управління. 10) Фізичний: фізика; радіофізика та електроніка; прикладна фізика. 11) Філологічний: філологія (фольклористика); укр. мова та літ.; рос. мова та літ.; перська мова та літ.; чеська мова та літ.; сербська мова та літ.; болгарська мова та літ.; польська мова та літ.; словацька мова та літ.; хорватська мова та літ.; бібліотекознавство та бібліографія; театральне мистецтво. 12) Іноземних мов: англ. мова та літ.; нім. мова та літ.; фр. мова та літ.; ісп. мова та літ.; філологія (класична філологія); прикладна лінгвістика. 13) Філософський: філософія; Психологія; політологія. 14) Хімічний: хімія. 15) Юридичний: правознавство.

Діють правничий коледж, педагогічний коледж та інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12

(0322) тел. 72-47-33, 72-16-33, 34-32-39

Факультети і спеціальності: 1) Автоматики: метрологія та вимірювальна техніка; системи управління і автоматики. 2) Архітектурний: дизайн; архітектура будівель і споруд; містобудування; дизайн архітектурного середовища. 3) Геодезичний: геодезія; фотограмметрія; землевпорядкування та кадастр. 4) Електроенергетичний: електричні станції; електричні системи та мережі; електротехнічні системи електроспоживання; системи управління виробництвом та розподілом електроенергії. 5) Електромеханічний: електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електропобутова техніка; електричні машини й апарати; соціальна робота. 6) Електрофізичний: мікроелектроніка та напівпровідникові прилади; електронні прилади та пристрої; фізична та біомедична електроніка; лазерна та оптоелектронна техніка. 7) Економіки та менеджменту: міжнародна економіка; фінанси; облік і аудит; економіка підприємства; маркетинг; менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 8) Інженерно-будівельний: промислове та цивільне будівництво; пожежна безпека; міське будівництво та господарство; технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; автомобільні дороги та аеродроми; мости та транспортні тунелі; організація та регулювання дорожнього руху. 9) Комп'ютерної техніки та інформаційних технологій: інформаційні управляючі системи та технології проектування; програмне забезпечення автоматизованих систем; інтелектуальні системи прийняття рішень; комп. системи та мережі; системне програмування; спеціалізовані комп. системи; видавничо-поліграфічна справа; прикладна лінгвістика. 10) Машинобудування та автомобільного транспорту: колісні та гусеничні транспортні засоби; автомобілі та автомобільне господарство; прилади точної механіки; технологія та устаткування зварювання; технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій. 11) Механіко-технологічний: технологія машинобудування; робототехнічні системи та комплекси; обладнання електронної промисловості; обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування; машини та технологія пакування; обладнання переробних і харчових виробництв; прикладне матеріалознавство. 12) Прикладної математики: прикладна математика; соціальна інформатика. 13) Радіотехнічний: радіотехніка; радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення; виробництво електронних засобів; біотехнічні та медичні апарати та системи; технології та засоби телекомунікацій; інформаційні мережі зв'язку. 14) Теплотехнічний: теплоенергетика; теплові електричні станції; теплогазопостачання та вентиляція; автоматизоване управління технологічними процесами; водопостачання та водовідведення. 15) Технології органічних речовин: хімічна технологія органічних речовин; хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів; біотехнологія; технологія бродильних виробництв та виноробства; технологія бродильних виробництв. 16) Хіміко-технологічний: екологія та охорона навколишнього середовища; хімічна технологія неорганічних речовин; технічна електрохімія; хімічна технологія високомолекулярних сполук; хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; технологія переробки полімерів.

Діють Інститут гуманітарної освіти та Військовий інститут. Працюють ПВ та ПК.


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103

(0322) тел. 35-24-11, 35-40-94, 39-06-15

E-mail: ukrdltu@forest.lviv.ua

Факультети і спеціальності: 1) Лісогосподарський (тел. 35-13-57): лісове господарство (175); садово-паркове господарство (50); мисливське господарство (25); ландшафтна архітектура (30); екологія та охорона навколишнього середовища (50). 2) Лісо-механічний (тел. 35-14-03): лісоінженерна справа (50); обладнання лісового комплексу (100); автоматизоване управління технологічними процесами (40). 3) Технологічний (тел. 34-11 -82): технологія деревообробки (115); хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини (50); дизайн (40). 4) Економічний (тел. 39-06-23): менеджмент організацій (100); менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (30); облік і аудит (100). 5) Заочний (тел. 35-24-54): лісове господарство (175); садово-паркове господарство (50); екологія та охорона навколишнього середовища (50); лісоінженерна справа (50); обладнання лісового комплексу (75); технологія деревообробки (75); хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини (50); автоматизоване управління технологічними процесами (30); менеджмент організацій (100); облік і аудит (100).

В дужках вказано ліцензований обсяг.

Місця: 70% безкоштовних. Вартість навчання: 600-1250 грн. за семестр.

Вступні іспити: тестування з математики та укр. мови і літ.

В університеті здійснюється військова підготовка офіцерів запасу, екстернат і магістратура. Здійснюється підготовка абітурієнтів до вступу в університет на ПВ і ПК різної тривалості (8, 6, 4 міс.). Перепідготовка і підвищення кваліфікації за базовими напрямами підготовки; здобуття другої вищої осdіти. Випускники технікумів можуть здобути вищу освіту за скороченим т.н. Кращі студенти проходять практику і стажування за кордоном. До послуг студентів гуртожитки, спортзал, стадіон, їдальні, кафе, бар, комп'ютерні аудиторії, Інтернет, медичне обслуговування.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69

(0322) тел. 78-64-19, 78-64-60; факс 76-79-73

E-mail: postmaster@meduniv.lviv.ua; Web-site: www.meduniv.lviv.ua

Факультети і спеціальності: 1) Медичний: лікувальна справа; педіатрія; медико-профілактична справа. 2) Стоматологічний: стоматологія. 3) Фармацевтичний: фармація; клінічна фармація. 4) Заочного навчання: фармація. 5) Вищої медсестринської освіти: сестринська справа (медична сестра-бакалавр). 6) Іноземних студентів: лікувальна справа; стоматологія; фармація; сестринська справа. 7) Післядипломної освіти: первинна спеціалізація (інтернатура) за 46 спеціальностями. Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів за 76 спеціальностями.

Навчання за держзамовленням та за контрактом.

ДФН; ВФН — медична сестра-бакалавр; ЗФН — фармація. Т.н.: 6р. — медичний ф-т; 5р. — стоматологічний та фармацевтичний ф-ти; 4,5 та 5,5 р. — ф-т заочного навчання; 2 р. (ДФН), 3 р. (ВФН) — факультет вищої медсестринської освіти. Навчання ведеться укр., рос. та англ. мовами. В університеті навчається понад 5000 студентів. Професорсько-викладацький склад: 100 докторів наук, 594 кандидати наук (професорів — 84, доцентів -— 333, старших викладачів — 54, асистентів — 511). Матеріально-технічна база: 14 навчальних. корпусів, 41 клінічна база, навчально-виробнича аптека, студентська стоматологічна поліклініка, комп'ютерні класи, інтернет-класи, студентська та наукова бібліотеки, 8 гуртожитків, 4 їдальні та 3 кафе, медичний центр. До послуг студентів клуб художньої самодіяльності, спортивний клуб, санаторій-профілакторій, студентський спортивно-оздоровчий табір "Медик" на Шацьких озерах Волинської області.

Тел. для довідок: (0322) 78-64-19.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

80381, Жовківський р-н, м. Дубляни

(0322) тел. 79-32-37, 79-32-31; факс 79-31-60

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Агрономія: агрономія; плодоовочівництво та виноградарство. 2) Архітектура: архітектура будівель і споруд. 3) Будівництво: промислове та цивільне будівництво. 4) Геодезія, картографія та землевпорядкування: землевпорядкування та кадастр. 5) Економіка та підприємництво: облік і аудит. 6) Менеджмент: менеджмент організацій. 7) Механізація та електрифікація сільського господарства: механізація сільського господарства.


ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.ІВАНА ФРАНКА

82100, м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24

(03244) тел.. 2-20-74; факс 3-83-76

E-mail: administrator@pedro.ua.net

Факультети і спеціальності: 1) Інженерно-педагогічний: трудове навчання; професійне навчання. 2) Педагогічний: початкове навчання. 3) Соціально-гуманітарний: практична психологія; соціальна педагогіка. 4) Фізичного виховання: фізична культура. 5) Музично-педагогічний: музика. 6) Історичний: історія. 7) Філологічний: укр. мова і літ. 8) Романо-германської філології: переклад (англ., нім., фр. мови); англ. мова і літ.; нім. мова і літ.; фр. мова і літ. 9) Менеджменту і маркетингу: менеджмент організацій. 10) Інститут фізики і математики: фізика; математика; інформатика. 11) Біологічний: біологія.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання: 400-1500 грн. за семестр.

Екстернат із спеціальностей: трудове навчання; початкове навчання; музика; історія; укр. мова і літ.; практична психологія; англ. мова і літ.; нім. мова і літ.; фр. мова і літ.; фізика; математика. Університет готує на базі вищої освіти магістрів із спеціальностей: трудове навчання; початкове навчання; музика; укр. мова і літ.; фізика; математика.

Здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації з усіх спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців в університеті. Діє ПВ.


ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ ім. С.З. ГЖИЦЬКОГО

79005, м. Львів, вул. Пекарська, 50

(0322) тел. 98-68-90, 78-36-13

Факультети і спеціальності: 1) Ветеринарної медицини: ветеринарна медицина (спеціалізації: ветеринарна санітарія; гігієна і ветсанекспертиза; ветеринарна фармація; іхтіопаталогія; лабораторна справа; хвороби дрібних тварин; ветеринарна екологія; стандартизація та сертифікація продукції АПК). 2) Зооінжаїерний: зооінженерія (спеціалізації: менеджмент; бджільництво; звірівництво; птахівництво; рибництво). 3) Санітарно-технологічний: технологія зберігання, консервування та переробки м'яса (спеціалізація: технологія шкіри і хутра); технологія зберігання, консервування та переробки молока (спеціалізація: екобезпека харчових продуктів); технологія жирів і жирозамінників. 4) Маркетингу та менеджменту: маркетинг; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент організацій. 5) Доакадемічної освіти і підготовки молодших спеціалістів: правознавство (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"); ПК.

Місця: 70% безкоштовних. Вартість навчання: 800-2000 грн. за рік.

Вступні іспити: біологія, хімія, укр. мова (диктант) — ветеринарна медицина (включаючи спеціалізації), зооінженерія (включаючи спеціалізації: бджільництво, звірівництво, птахівництво та рибництво); математика, хімія, укр. мова (диктант) — технологія зберігання, консервування та переробки м'яса, технологія зберігання, консервування та переробки молока (включаючи спеціалізації), технологія жирів і жирозамінників; математика, біологія, укр. мова (диктант) — маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент організацій, зооінженерія із спеціалізацією менеджмент; укр. мова, основи правознавства — правознавство.

При академії діють факультет заочної освіти, інститут післядипломної освіти та перепідготовки кадрів АПК, факультет культури та громадських професій. Здійснюється підготовка магістрів, працює аспірантура, докторантура.

Тел. для довідок: (0322) 78-36-13.


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19

(0322) тел. 74-23-71

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: автоматизація технологічних процесів і виробництв. 2) Економіка та підприємництво: економіка підприємства; облік і аудит. 3) Інженерна механіка: поліграфічні машини й автоматизовані комплекси; технологія машинобудування. 4) Легка промисловість: видавничо-поліграфічна справа. 5) Мистецтво: образотворче мистецтво. 6) Торгівля: товарознавство та комерційна діяльність. 7) Філологія: видавнича справа та редагування.


ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38

(0322) тел. 76-14-82, 76-14-08

E-mail: artacademy@mail.lviv.ua

Факультети і спеціальності: 1) Декоративно-прикладне мистецтво: художня кераміка; художнє скло; художній метал; художні вироби з дерева; художнє оформлення текстильних виробів способом ткацтва; художнє оформлення текстильних виробів способом друку. 2) Дизайн: моделювання костюма; моделювання трикотажних виробів; художні вироби із шкіри; проектування інтер'єрів; промислова графіка. 3) Історія і теорія мистецтва: мистецтвознавство. 4) Образотворче мистецтво і реставрація: монументально-декоративний живопис; монументально-декоративна скульптура; сакральне мистецтво; реставрація; консервація збереження творів мистецтва.

Місця: 75% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 2200-3500 грн.

ДФН. ЗФН (факультет історії і теорії мистецтва). Екстернат. Вступні іспити: композиція, рисунок, живопис (скульптура), українська мова та література (письмово) — на художні факультети; історія мистецтва (усно), історія України (усно), іноземна мова (усно, за вибором), українська мова та література (письмово) — на теоретичний факультет. Львівська академія мистецтв проводить підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" (т.н. — 4 роки), "спеціаліст" та "магістр" (т.н. — 2 роки).

Довідки за тел. (0322) 76-14-08, 76-14-82.


ЛЬВІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

79005, м. Львів, просп. Шевченка, 9

(0322) тел. 74-41-50, 40-31-25

Факультети і спеціальності: 1) Банківської справи: банківська справа; економічна кібернетика. 2) Економічний: фінанси; облік і аудит. 3) Заочної освіти та перепідготовки: банківська справа; фінанси; облік і аудит.

Місця: 40% за рахунок НБУ; 60% на комерційній основі. Вартість навчання: 3000 грн. рік _- ДФН; 1500 грн. рік — ЗФН.

Т.н.: . 4 роки (бакалавр); 5 років (спеціаліст) за ДФН і ЗФН. Військова підготовка здійснюється при ДУ "Львівська політехніка". Інститут здійснює освітню діяльність з підвищенням кваліфікації державних службовців, керівних працівників підприємств, установ й організацій з напряму 1501 Державне управління у Регіональному центрі підвищення кваліфікації (0322) 52-29-48. Екстернат за спеціальністю , банківська справа, фінанси облік і аудит. Діють аспірантура за спеціальністю 08.04.01. - фінанси, грошовий обіг і кредит, Центр довузівської підготовки "Абітурієнт" (0322) 97-00-65. До складу інституту входять Київський навчалько-консультааїкний пункт (044) 213-18-95, Ужгородський навчально-консультаційний центр (03122) 22-72-58, підготовка за ЗФН. До складу навчально-виробничого комплексу входять Львівський та Луцький економічні ліцеї (прийом на базі 9 кл.).


ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

79491, м Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16 •

(0322) тел. 59-35-68, 59-33-85, 59-34-68

E-mail: admin@academy.lviv.ua; Web-site: www.lvivacademy.com

Факультети і спеціальності: 1) Державного управління та місцевого самоврядування: державне управління. 2) Економіки та менеджменту: проектний менеджмент; менеджмент організацій; управління трудовими ресурсами, організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах.

Місця: 70% безкоштовних — "Державне управління та місцеве самоврядування"; 100% платних — "Економіка та менеджмент".

Вартість навчання: і 600- 2000 грн. за семестр.

Вступні іспити: письмовий із соціально-економічних питань, тестування ділових якостей — "Державне управління"; співбесіда — "Проектний менеджмент"; диктант, математика — інші спеціальності. Тел. для довідок: (03,22) 59-33-85, 59-35-46.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11

(0322) тел. 72-75-61

E-mail: postmaster@lsifc.lviv.ua

Факультети і спеціальності: 1) Педагогічний: фізичне виховання. 2) Спортивний: фізична реабілітація; олімпійський і професійний спорт. 3) Заочного навчання: фізичне виховання; олімпійський і професійний спорт.

Місця: 75% безкоштовних. Вартість навчання: 1500 грн. н.р. — ДФН, магістратура, аспірантура; 1125 грн. н.р. — ЗФН.

Інститут готує на базі вищої освіти магістрів зі спеціальностей: фізичне виховання, фізична реабілітація; олімпійський і професійний спорт. Працює аспірантура (ДФН, ЗФН). Здійснюється підвищення кваліфікації з усіх акредитованих спеціальностей. В інституті працює спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій. Можлива військова підготовка студентів. При інституті працюють курси з масажу (90 грн. за курс навчання).


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. М.В. ЛИСЕНКА

79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5

(0322) тел. 72-76-24

Напрям підготовки і спеціальність: Мистецтва музичне мистецтво (спеціалізації: фортепіано; оркестрові струнні інструменти; оркестрові духові та ударні інструменти; народні інструменти; спів; диригування; композиція; музикознавство).


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

79000, м. Львів, вул Коперника, 3

(0322) тел. 40-34-97, 72-40-54, 97-17-14; факс 72-66-52

E-mail: Lsief@mail.icmp.lviv.ua

Напрям підготовки: економіка і підприємництво.

Факультети і спеціальності: 1) Фінансовий: фінанси. 2) Обліково-економічний: облік і аудит; економічна кібернетика. 3) Заочного навчання: фінанси; облік і аудит; економічна кібернетика. 4) Післядипломної освіти: фінанси (навчання за контрактом; т.н. — 2 р.).

Місця: 51% безкоштовних. Т.н.: бакалавр — 4 р. (за скороченим т.н. —2р.); спеціаліст — 1р.

Вступні іспити: математика (усно), укр. мова (диктант).

ДФН. ЗФН. Екстернат із спеціальності "Фінанси". За ЗФН на контрактній основі можна продовжити навчання за спеціальністю "Фінанси" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст". Здійснюється перепідготовка і підвищення кваліфікації зі спеціальності "Фінанси". Діє ПВ (6-міс. та 3-міс. ПК).


ЛЬВІВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

79052, м. Львів, вул. Іванни Блажкевич, 12а

(0322) тел. 66-34-87

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: автоматика та автоматизація на транспорті. 2) Водні ресурси: водопостачання та водовідведення. 3) Залізниці та залізнична техніка: локомотиви, вагони та залізнична техніка; залізниці, колії та колійне господарство. 4) Економіка та підприємництво: облік і аудит. 5) Електромеханіка: електромеханічний транспорт. 6) Електротехніка: електротехнічні системи електроспоживання. 7) Енергетика: теплоенергетика. 8) Менеджмент: менеджмент організацій. 9) Транспортні технології: організація перевезень і управління на залізничному транспорті.


Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації


ЄПАРХІАЛЬНИЙ КАТЕХИТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ

82100, м. Дрогобич, вул. Д. Галицького, 2

(03244) тел. 2-17-04

Факультети і спеціальності: 1) Богословський: священик. 2) Катехитичний: викладач недільної школи — катехит; працівник "Служби сім'ї" — християнських сімейних консультацій; молодіжні лідери; вихователі дитячих садків згідно системи "Монтесорі". 3) Дяківсько-регентський: дяки для праці на парафіях; регенти церковних хорів.

Для неімущих студентів навчання безкоштовне, хоча кожен студент може зробити посильний доброчинний внесок.

Для підготовки на катехитичний факультет діють 4-річні Літні катехитичні курси (в липні). Для підготовки на богословський факультет — підготовчий курс (з вересня по червень).


ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

79010, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10

(0322) тел. 75-68-66

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка та підприємництво: економічна кібернетика; економіка підприємства; банківська справа; облік і аудит; маркетинг; фінанси. 2) Менеджмент: менеджмент організацій. 3) Міжнародні відносини: міжнародні економічні відносини. 4) Право: правознавство. 5) Торгівля: товарознавство та комерційна діяльність; товарознавство та експертиза у митній справі; експертиза товарів та послуг.


ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

79044, м. Львів, вул. Горбачевського, 18

(0322) тел. 97-07-55, 39-74-29

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка та підприємництво; міжнародна економіка; облік і аудит; фінанси. 2) Комп'ютерна інженерія: комп. системи та мережі. 3) Комп'ютерні науки: програмне забезпечення автоматизованих систем.


ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

79058, м. Львів, пр. Чорновола, 57

(0322) тел. 52-74-97, 97-88-36

Спеціальності: 1) Менеджмент організацій (спеціалізації: економіка та управління бізнесом; інформаційні системи; аграрний менеджмент. 2) Економіка і підприємництво (спеціалізації: управління трудовими ресурсами; фінанси; банківська справа; облік і аудит; маркетинг). 3) Право (спеціалізації: комерційне та трудове право; фінансове та банківське право; митне та господарське право). 4) Соціологія. 5) Психологія (спеціалізація: практична і медична психологія). 6) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 1750 грн. семестр — ДФН; 1400 грн. семестр — ЗФН.

ДФН. ЗФН. Дистанційна форма навчання. Здійснюється перепідг. з усіх спеціальностей. Діє ПВ (300 грн. за 3 міс.). При Академії працюють 3-міс. курси екскурсоводів (150 грн. за 3 міс.).


Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНОГО І УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ім. І. ТРУША

79011, м. Львів, вул. Снопківська, 47

(0322) тел. 76-14-84, 76-14-83

Підготовка молодших спеціалістів.

Спеціальності: 1) Реставрація творів мистецтва. 2) Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво (спеціалізації: художній розпис; художня кераміка; скульптура; художній метал; художнє дерево; художнє ткацтво; художня вишивка; промислова графіка; реклама в архітектурно-промисловому середовищі).

Підготовка бакалаврів образотворчого мистецтва.

Спеціальності: 1) Реставрація творів мистецтва. 2) Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво (спеціалізації: монументальне малярство; художня кераміка; монументальна скульптура; художній метал; художнє дерево; художнє ткацтво; моделювання одягу; промислова графіка; інтер'єр і обладнання).

Місця: 67% безкоштовних. Вартість навчання: 1080 грн. за рік.

Вступні іспити: рисунок, малярство (або ліплення), композиція, укр. мова (диктант). Гуртожитку немає. Тел. для довідок: (0322) 76-14-84.


ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8

(0322) тел. 72-68-80, 74-11-08; тел./факс 72-20-94

E-mail: lebk@org.lviv.net

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: облік і аудит; міжнародна економіка. 2) Торгівля: товарознавство і комерційна діяльність; товарознавство і експертиза в митній справі. 3) Харчова технологія та інженерія: технологія харчування. 4) Менеджмент: організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання: 1500 грн. рік — ДФН; 750 грн. рік —ЗФН.

В коледжі налагоджена система науково-дослідницької роботи студентів, три навчально-виробничі комплекси для організації практичного навчання. Діють короткострокові курси для незайнятого населення. Є молодіжний клуб, кафе, випускається студентська періодика.


ЛЬВІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 11

(0322) тел. 33-31-30, 33-31-35, 33-33-88, 33-31-44, 33-31-41, 33-30-50, 33-31-49

E-mail: cccj@is.Lviv.ua; Web-site: www.is.Lviv.ua/~cccj

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: фінанси; банківська справа; бухгалтерський облік. 2) Торгівля: товарознавство та комерційна діяльність; організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції. 3) Права: правознавство. 4) Харчова технологія та інженерія: технологія харчування.

Місця: 32% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 850-1800 грн. — ДФН; 425-900 грн. — ЗФН; 1450-2200 грн. — екстернат. Працюють ПК.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. А. КРУПИНСЬКОГО

79001, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 70

(0322) тел. 72-07-09, 72-06-48

Напрям підготовки: медицина.

Спеціальності:

II рівень акредитації: 1) Сестринська справа. 2) Лабораторна діагностика.

І рівень акредитації: 1) Сестринська справа. 2) Лабораторна діагностика. 3) Медико-профілактична справа. 4) Стоматологія. 5) Акушерська справа. 6) Стоматологія ортопедична.

Вступні іспити:

I рівень — біологія (усно), укр. мова (диктант), ліпка або різьба (тільки для спеціальності "Стоматологія ортопедична").

II рівень — хімія (усно), укр. мова (диктант) — "Лабораторна діагностика", ДФН; укр. мова (диктант) — "Лабораторна діагностика", ВФН; основи сестринської справи, укр. мова (диктант) — "Сестринська справа". Тел. для довідок: (0322) 72-06-48.


ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ім. І.Я. ФРАНКА

79000, м. Львів, вул. Січових стрільців, ІЗ

(0322) тел. 72-86-76

Спеціальність: Правознавство.


ЛЬВІВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

79035, м. Львів, вул. Пимоненка, 19

(0322) тел. 70-20-50, 70-60-67, 76-65-81, 64-66-61, 64-17-72, 70-65-46

E-mail: ltc@mail.lviv.ua; Web-site: www.lvivtechcollege.iwakp.com

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік; комерційна діяльність. 2) Комп'ютерні науки: програмування для електронно-обчислювальної техніки. 3) Радіотехніка: конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв. 4) Електроніка: конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки. 5) Електронні порати: ектронна побутова апаратура. 6) Комп'ютеризовані системи автоматики а управління: обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем. 7) Електромеханіка: монтаж, обслуговування електричних машин і апаратів; обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів та тракторів. 8) Телекомунікація: монтаж, технічне обслуговування та ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення. 9) Харчова технологія та інженерія: виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів; виробництво цукристих речовин; виробництво м'ясних продуктів.

Місця: 90% безкоштовних, Вартість навчання за рік: 750-1 100 грн. (ДФН); 550 грн.

Вступні Іспити: укр. мова (диктант), математика (усно).

Тел. для довідок: (0322) 76-65-81.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХШКО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

79032, м. Львів, вул. Пасічна, 87

(0322) тел. 75-01-12, 75-О2-85

E-mail: ldtek@mail.Lviv.ua

Відділення і спеціальності: 1) Технічне: будівництво та експлуатація будівель і споруд; обслуговування устаткування і систем газопостачання; монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції; обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання. 2) Економічне: облік і аудит (бакалаврат); економіка підприємства (бакалаврах); економіка підприємства; бухгалтерський облік. 3) Правничіе: правознавство

Місця: ДФН — 75% безкоштовних; ЗФН — 100% платних. Вартість навчання за рік (в середньому): 900 грн. (ДФН); 700 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: "Правознавство" — переказ, основи держави та права; інші спеціальності — переказ, математика, медалістам — співбесіда з математики.

Працюють курси водіїв категорії "В". Є санаторій-профілакторій.

Тел. для довідок: (0322) 75-02-85, 92-74-99.


ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

79071, м. Львів, вул. Івана Пулюя, 20

(0322) тел. 63-90-25

Спеціальності: 1) Обробка деревини. 2) Економіка підприємства. 3) Хіміко-механічна технологія деревних та деревних матеріалів.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

79060, м. Львів, вул .І. Пулюя, 42

(0322) тел.63-62-61


Факультети і спеціальності: 1) Технологічний: виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів: бродильне виробництво в виноробство; технологія харчування. 2) Механічний: експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв. 3) Економічний: бухгалтерський облік; комерційна діяльність.

Місця: 82% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 1000-1050 грн. (ДФН); 400-450 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: на базі 9 кл. — укр. мова (диктант), математика (усно); на базі 11 кл. — укр. мова (диктант), хімія (усно) (технологічні спеціальності); укр. мова (диктант), математика (усно) ("Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв", бухгалтерський облік").

При коледжі функціонує навчально-консультаційний центр Національного університету харчових технологій, де випускники коледжу можуть продовжити навчання за скороченим терміном за такими напрямками і спеціальностями: 1) Економічне підприємництво: облік і аудит. 2) Харчова технологія та інженерія: технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів; технологія бродильних виробництв і виноробства. 3) Інженерна механіка: обладнання переробних і харчових виробництв Тел. для довідок: (0322) 63-62-61.


КОЛЕДЖ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КОЛЕГІУМ"

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 130

(0322) тел. 237-80-73, 237-80-72, 39-03-25

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Право: правознавство. 2) Економіка і підприємництво: економіка підприємства; комерційна діяльність; маркетинг. 3) Менеджмент: менеджмент організацій (спеціалізації: організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах; менеджмент готельного господарства і туризму; інформаційні системи у менеджменті). 4) Комп'ютерна інженерія: обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж.

Місця: 39% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 2100 грн. (ДФН); 830 грн. (ЗОН).

Вступні іспити: основи правознавства, диктант — "Право"; математика, диктант - всі інші напрями підготовки; медалістам (зі свідоцтвом з відзнакою) — співбесіда

Тел. для довідок: (0322) 237-80-73, 39-03-25.


СТРИЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

82400, м. Стрий, вул. Львівська, 169

(03231) тел. 5-31-90

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Правознавство. 3) Механізація сільського господарства. 4) Електрифікація і автоматизація сільського господарства. 5) Організація та технологія ведення фермерського господарства.


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОЛІТЕХНІКУМ

79068, м. Львів, вул. Замарстинівська, 167

(0322) тел. 52-21-77, 52-12-02

Спеціальності: 1) Прикладна екологія. 2) Землевпорядкування. 3) Механізація меліоративних робіт сільського господарства. 4) Обслуговування устаткування систем водопостачання. 5) Зелене будівництво і садопаркове господарство. 6) Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд.

Місця: 70% безкоштовних. Вартість навчання: 360-900 грн. рік — ДФН; 360-600 грн. рік — ЗФН.

ДФН. ЗФН. Діють ПК. На базі політехнікуму діє спортивно-оздоровча база "Водограй" у с. Коростів, Сколівського р-ну, Львівської обл., а також навчально-виробничий полігон у с. Гряда, Жовківського р-ну, Львівської обл.


ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ

79008, м. Львів, вул. Личаківська, 2

(0322) тел. 75-14-68, 75-99-14

На базі 9 кл (державне замовлення).

Відділення і спеціальності: 1) Автомобільне: обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. 2) Дорожньо-механічне: будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів; експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання.

На базі 11 кл (за рахунок фізичних і юридичних осіб).

Спеціальність: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання: 820 грн. рік — ДФН; 520 грн. рік — ЗФН.

ЗФН (три названі спеціальності, в тому числі за рахунок фізичних і юридичних осіб "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"). Випускники технікуму отримують посвідчення водіїв категорій "В" і "С".


ЛЬВІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

79008, м. Львів, вул. Пекарська, 1а

(0322) тел. 75-58-25

Спеціальності: 1) Будівництво та експлуатація будівель і споруд. 2) Виготовлення деталей із залізобетонних конструкцій. 3) Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання.


ЛЬВІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

79011, м. Львів-МСП, вул. Снопківська, 47

(0322) тел. 76-14-88

Спеціальності: 1) Обслуговування та ремонт локомотивів. 2) Обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті. 3) Організація перевезень і управління на залізничному транспорті. 4) Бухгалтерський облік.


ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІКУМ ЗВ'ЯЗКУ

79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 12

(0322) тел. 63-34-44

Спеціальності: 1) Монтаж, обслуговування та ремонт автоматичного електрозв'язку. 2) Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку й оргтехніки. 3) Монтаж, обслуговування та ремонт обладнання багатоканального електрозв'язку. 4) Організація поштового зв'язку.


ЛЬВІВСЬКИЙ КІНОТЕХНІКУМ

79009, м. Львів, вул .Кушевича, 5

(0322) тел. 52-12-89

Спеціальності: 1) Виробництво та технічна експлуатація відео-, та аудіотехніки та кіноустановок. 2) Обслуговування комп. та інтелектуальних систем і мереж. 3) Організація виробництва.

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІКУМ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

79000, м. Львів, вул. Вороного, 6

(0322) тел. 72-66-65, 74-01-68, 74-01-81

Спеціальності: 1) Моделювання та конструювання виробів народного вжитку. 2) Швейне виробництво. 3) Обслуговування та ремонт устаткування підприємств текстильної та легкої промисловості. 4) Товарознавство та комерційна діяльність. 5) Обробка шкіри та хутра. Діють ПК.


ПОЛІГРАФІЧНИЙ ТЕХНІКУМ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА

79008, м. Львів, Митна площа, 1

(0322) тел. 75-34-44

Спеціальності: 1) Друкарське виробництво. 2) Виготовлення друкарських форм. 3) Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання. 4) Товарознавство та комерційна діяльність. 5) Бухгалтерський облік. 6) Видавнича справа та редагування.


ВИШНЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ

81540, Городоцький р-н, с. Вишня

(03231) тел.4-51-67

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка та підприємництво: бухгалтерський облік. 2) Менеджмент: організація виробництва. 3) Право: правознавство. 4) Агрономія: агрономія. 5) Ветеринарна медицина: ветеринарна медицина.

Місця: 25% безкоштовних — бухгалтерський облік; 20% безкоштовних — організація виробництва, правознавство; 100% безкоштовних — агрономія, ветеринарна медицина. Вартість навчання: 800-1100 грн. рік.

При технік/мі працюють курси водіїв категорії "С". Здійснюється допомога у працевлаштуванні.


ДРОГОБИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

82100, м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12

(03244) тел. 3-52-06, 3-88-18

E-mail: dmtadmin@ukr.net

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Інженерна механіка: обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; інструментальне виробництво. 2) Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління: обслуговування систем управління і автоматики. 3) Комп'ютерні науки: програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем. 4) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік. 5) Культура: діловодство.

Місця: 36% безкоштовних на всіх спеціальностях. Вартість навчання за рік: 800-1400 ?н. (ДФН); 500-900 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: укр. мова (диктант), математика (усно). Випускники шкіл, які з усіх предметів мають бал "7" і вище, проходять співбесіду.

При технікумі працює навчально-методичний центр Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де випускники технікуму можуть продовжити навчання в рамках навчально-виробничого комплексу. Вступ на пільгових умовах. Студенти забезпечуються гуртожитком. Тел. для довідок: (03244) 3-52-06.


ДРОГОБИЦЬКИЙ НАФТОВИЙ ТЕХНІКУМ

82100, м. Дрогобич, вул. Гру шевського, 57

(03244) тел. 3-89-69

E-mail: nafta_dnt@ukr.net

Виділення і спеціальності: 1) Механіко-бурове: буріння нафтових і газових свердлови; обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів. 2) Геолого-експпуатаційне: розвідування нафтових та газових родовищ; експлуатація нафтових і газових свердловин; експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ. 3) Автоматизації та технології: монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва; переробка нафти і газу. 4) Економічне: економіка підприємства. 5) Заочне: з усіх вище перерахованих спеціальностей.

Місця: 60% безкоштовних. Вартість навчання: 400-800 грн. семестр.

Вступні іспити: диктант, математика; атестат з відзнакою — співбесіда. Працюють ПК, слухачам яких надаються певні пільги при вступі. Технікум входить в науково-навчально-виробничий комплекс з Івано-Франківським державним технічним університеті нафти і газу, Дніпропетровським хіміко-технологічним університетом, Київським політехнічним університетом. Згідно положення про комплекс, кращим студентам технікуму надається право продовження навчання у вище перерахованих ВНЗ. В технікумі я відділення Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу з ЗФН та скороченим т.н. з усіх спеціальностей технікуму.


ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

80745, Золочівський р-н, с. Новоселище

(03265) тел. 7-52-31, 7-52-40, 7-52-81

Соціальності: 1) Зоотехнія. 2) Механізація сільського господарства. 3) Бухгалтерський облік. 4) Агрономія. 5) Організація та технологія ведення фермерського господарства.


ЮВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

І1650, Миколаївський р-н, м. Новий Розділ, вул. С. Баядери, 8

(03261) тел. 2-44-48, 2-01-96

ДФН. Кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: комерційна діяльність. 2) Інженерна механіка: обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. 3) Екологія: прикладна екологія. 4) Електротехніка: монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

ЗФН. Кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: комерційна діяльність. 2) Інженерна механіка: обслуговування та ремонт автомобілів і двигун:. 3) Екологія: прикладна екологія. 4) Електротехніка: монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

Мім: 75% безкоштовних. Вартість навчання: 1100-1250 грн. рік — ДФН; 550-625 грн. рік. - ЗФН.

Технікум входить до навчально-науково-виробничих комплексів з Івано-Франківським Національним технічним університетом нафти і газу, Національним університетом "Львівська політехніка" та Національним транспортним університетом. При технікумі працюють курси операторів комп'ютерного набору.


САМБІРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

81400, м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7

(03236) тел. 3-40-90, 3-23-78, 3-22-46, 3-35-84, 3-40-91

ДФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Комп'ютерні науки: програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем. 2) Економіка і підприємництва: економічна статистика; комерційна діяльність; банківська справа.

ЗФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: економічна статистика; комерційна діяльність.

Місця: 52% безкоштовних. Вартість навчання: 1100 грн. рік — ДФН; 400 грн. рік — ЗФН.

При технікумі функціонує Самборський факультет прикладного програмного забезпечення Тернопільської академії народного господарства та філія економічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, де можуть навчатися випускники технікуму. Курси підготовки бухгалтерів і операторів.


ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІКУМ ГІРНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ

80100, м. Червоноград, вул. В. Стуса, 17

(03249) тел. 2-11-47

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Гірництво: технологія підземної розробки корисних копалин; експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. 2) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік; економіка підприємства; комерційна діяльність. 3) Менеджмент: організація виробництва. 4) Комп'ютерні науки: програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем.

Місця: 55,99% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 700-1200 грн. (ДФН); 700-900 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: математика (усно), укр. мова (диктант).

За результатами співбесіди до технікуму приймаються особи, які закінчили навчання з відзнакою, із золотою або срібною медаллю, з дипломом з відзнакою, а також особи, які закінчили 9 кл. з оцінками від "7" до "12" (на спеціальність "Технологія підземної розробки корисних копалин").

При технікумі функціонує філія економічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.


ЛЬВІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ

79005, м. Львів, вул. Ломоносова, 17

(0322) тел. 72-57-89

Спеціальності: 1) Народна художня творчість. 2) Бібліотечна справа.


МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

79016, м. Львів, вул. Судова, 7

(0322) тел. 74-22-56; (032) тел. 748-52-22, 748-40-19

Напрям підготовки і спеціальність: Медицина: сестринська справа.

Місця: 10% безкоштовних. Вартість навчання: 1720 грн. за рік.

Вступні іспити: біологія (усно), укр. мова (диктант).

Тел. для довідок: (032) 748-40-19, 748-52-22.


ЛЬВІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. С.П. ЛЮДКЕВИЧА

79000, м. Львів, вул. Шашкевича, 5

(0322) тел 74-00-86

Спеціальність: Музичне мистецтво (спеціалізації: фортепіано; оркестрові струнні інструменти; оркестрові духові та ударні інструменти; народні інструменти; спів; хорове диригування; теорія музики; музичне мистецтво естради).


БОРИСЛАВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

82300, м. Борислав, вул. Шкільна, 37

(03248) тел. 5-01-13, 5-36-13, 5-06-84

Спеціальності: 1) Лікувальна справа. 2) Сестринська справа. 3) Акушерська справа.


БРОДІВСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

80600, м. Броди, вул. Коцюбинського, 4

(03266) тел. 4-21-63, 4-30-01, 4-32-28

Спеціальності: 1) Початкове навчання та іноз. мова. 2) Початкове навчання та хореографія. 4) Трудове навчання та фізвиховання. 5) Трудове навчання і організація гурткової роботи.

Місця: 100% безкоштовних.

Училище готує вчителів початкових класів з додатковими спеціалізаціями: "Іноземна мова" (з правом навчання іноз. мови в початкових класах), "Хореографія" (з правом навчання учнів школи хореографії) та "Трудове навчання" (з правом вести уроки фізвиховання та проводити гурткову роботу з декоративного і прикладного мистецтва).


ДРОГОБИЦЬКЕ ДЕРЖАВНЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. В. БАРВІНСЬКОГО

82100, м. Дрогобич, вул. Музична, З

(03244) тел. 2-17-97

Спеціальності: 1) Фортепіанний відділ. 2) Відділ оркестрових струнних інструментів. 3) Відділ духових та ударних інструментів. 4) Відділ народних інструментів. 5) Відділ хорового диригування. 6) Відділ теорії музики.


САМБІРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ

81400, м. Самбір, вул. Міцкевича, 1

(03236) тел. 3-23-97, 3-21-64, 3-22-84

Спеціальності: 1) Бібліотечна справа. 2) Народна художня творчість (спеціалізації: хорова; естрадно-духова; режисерська; народні інструменти; хореографічна).

ДФН. ЗФН. Тел. для довідок: (03236) 3-23-97, 3-22-84.


САМБІРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

81400, м. Самбір, вул. Шевченка, 14

(03236) тел. 3-35-40

E-mail: smu@gal.ukrpack.net

Web-site: http://sambirmett.hypermart.net

Відділення і спеціальності: 1) Фельдшерсько-акушерське: лікувальна справа (на базі 9 кл.); акушерська справа (на базі 11 кл.). 2) Медсестринське: сестринська справа (на базі 9/11 кл.). 3) Фармацевтичне: фармація (на базі 9 кл.).

Місця: 64% безкоштовних. Вартість навчання: 1100-1500 грн. рік.


САМБІРСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. ІВАНА ФИЛИПЧАКА

81400, м. Самбір, вул. І. Филипчака, 14

(03236) тел. 3-22-56, 3-44-81, 3-28-56, 3-35-20

Спеціальності: 1) Початкове навчання. 2) Образотворче мистецтво та художня праця. 3) Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура. 4) Діловодство.

На спеціальностях "Діловодство" і "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" — навчання платне. ПК (образотворче мистецтво та художня праця). На спеціальності "Початкове навчання" додаткові кваліфікації: викладання іноз. мови в початкових класах; основи логопедії; керівник дитячого хорового колективу; керівник дитячого хореографічного колективу; оператор комп. техніки.


ХОДОРІВСЬКА ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

81750, м. Ходорів, вул. Гру шевського, З

(03239) тел. 5-34-61

Спеціальності: 1) Виробництво цукристих речовин. 2) Виробництво м'ясних продуктів. 3) Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.


Недержавні вищі навчальні заклади І-І рівнів акредитації


МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ТзОВ "МОНАДА"

79040, м. Львів, вул. Патона, 32

(0322) тел. 69-39-41, 69-39-52, 69-39-51

Спеціальності: 1) Фармація (фармацевт; молодший спеціаліст; на базі 9 кл. т.н. — 3 роки, на базі 11 кл. т.н. — 2,5 роки). 2) Стоматологія ортопедична (зубний технік; молодший спеціаліст; на базі 9 кл. т.н. — 3 роки, на базі 11 кл. т.н. — 2 роки). 3) Лікувальна справа (фельдшер; молодший спеціаліст; на базі 9 кл. т.н. — 3,5 роки, на базі 11 кл. т.н. — 3 роки). 4) Фармація (бакалавр; т.н. — 3 роки). 5) Лікувальна справа (бакалавр; т.н. — 4 роки). 6) Стоматологія (бакалавр; т.н. — 4 роки).

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 200 грн. міс.

ЗФН за спеціальністю "Фармація" (1000 грн. семестр; т.к. — 2,5 роки). Коледж працює в комплексі з Львівським державним медичним університетом та Буковинською державною медичною академією. Випускники (бакалаври) згідно угод зараховуються на контрактних умовах за рекомендацією коледжу без іспитів на V курс лікувального та стоматологічного факультетів та на IV курс фармацевтичного факультету. Діє відділення довузівської підготовки (300 грн. н-р.). Працюють 3-міс. курси з лікувального масажу та косметології (180 грн. за курс).


МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ЦЕНТРУ "МЕДИК"

79015, м. Львів, вул. Поліщука, 78а

(0322) тел. 237-97-80; факс 34-20-81

Спеціальності: 1) Акушерська справа. 2) Сестринська справа. 3) Стоматологія ортопедична.

Місця: 100% платних на всіх відділеннях. Прийом абітурієнтів проводиться на базі 9 та 11 кл.


ДРОГОБИЦЬКА ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

82100, м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 100

(03244) тел. 3-13-82

Спеціальності: 1) Технологія харчування. 2) Товарознавртво та комерційна діяльність.


Вищі навчальні заклади Міністерства оборони України


ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ ІНСТИТУТ ІМ.ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

79012, м. Львів, вул. Гвардійська, 32

(0322) тел. 35-10-37, 35-95-66

Факультети і спеціальності: 1) Підготовки фахівців з застосування автомобільних підрозділів та автотехнічного забезпечення: автомобілі та автомобільне господарство (автомобільна техніка військ (сил)); інженерна механіка (застосування та управління діями автомобільних підрозділів; т.н. — 4 роки). 2) Підготовки фахівців з культурно-просвітницької роботи та міжнародної інформації: міжнародна інформація; журналістика; апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення (технічні засоби інформації та культурно-просвітницька діяльність у Збройних силах). 3) Підготовки фахівців з геодезії, музичного мистецтва та фізичного виховання: геодезія (застосування та управління діями геодезичних підрозділів військ (сил)); фотограмметрія (застосування та управління діями топографічних підрозділів військ (сил)); музичне мистецтво (диригування військовими оркестрами; т.н. — 5 років); оркестрові, духові та ударні інструменти (т.н. — 3 роки); фізичне виховання (фізична підготовка у Збройних силах).

Місця: 40% безкоштовних — "Міжнародна інформація"; 65% безкоштовних —. "Журналістика"; 60% безкоштовних — "Фізичне виховання"; 30% безкоштовних — "Музичне мистецтво". Вартість навчання за рік: 3000 грн. — "Міжнародна інформація"; 2500 грн. — "Журналістика"; 2000 грн. — "Фізичне виховання", "Музичне мистецтво".

Підготовка до вступу проводиться на курсах підготовки до вступу Центру професійної орієнтації Національного університету "Львівська політехніка" (т.н. — 6 міс., 600 грн.), початок навчання — 1 грудня. У Військовому інституті здійснюється підготовка військових фахівців для Збройних сил іноземних держав.

Тел. для довідок: (0322) 39-95-89.


Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України


ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26

(0322) тел. 33-24-34, 78-25-07

E-mail: livs@mail.lviv.ua

Web-site: www.lviv.uar.net /~livs

Факультети і спеціальність: 1) Економічної безпеки: правознавство (ДФН). 2) Кримінальної міліції: правознавство (ДФН). 3) Заочного навчання: правознавство. 4) Підготовки фахівців на контрактній основі: правознавство (спеціалізація: цивільно-правова; ДФН, ЗФН).

На всіх факультетах здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст". На факультетах економічної безпеки, кримінальної міліції та заочного навчання здійснюється підготовка спеціалістів для органів внутрішніх справ за державним замовленням.

Студентам ЗФН та навчання на контрактній основі надається можливість отримати другу вишу освіту.

Студенти ф-ту підготовки фахівців на контрактній основі мають можливість пройти військову підготовку та отримати звання лейтенанта запасу (ДФН).

Т.н.: ф-ти економічної безпеки та кримінальної міліції — 4 р.; ф-т заочного навчання — 5р. (на базі 11 кл.), З р. (на основі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"); ф-т підготовки фахівців на контрактній основі — 4,5 р. (ДФН), 5 р. (ЗФН, на базі 11 кл.), 4 р. (ЗФН, на основі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"), 3 р. (ЗФН, на основі юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст").

Місця: 51% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 3800 грн. —ДФН; 1900 грн. — ЗФН.

Вступні іспити: ф-ти економічної безпеки та кримінальної міліції — фізична підготовка, основи правознавства, укр. мова (диктант), історія (історія України та всесвітня історія XX ст.); ф-т заочного навчання та ф-т підготовки фахівців на контрактній основі — згідно з Правилами прийому.

В інституті працюють 120 науково-педагогічних працівників (2 академіки АГІН України, 9 докторів наук, професорів, 46 кандидатів наук, доцентів, 5 заслужених юристів України). Навчально-виховний процес забезпечують 13 кафедр. Інститут мас видавничі права, фаховий науковий вісник.

Тел. для довідок: (0322) 78-25-07.


ЛЬВІВСЬКЕ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ У СКЛАДІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО КОМПЛЕКСУ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

79000, м. Львів, МСП, вул. Клепарівська, 35

(0322) тел. 33-00-88, 33-15-02, 33-15-74

Web-site: www.nnkpb.lviv.ua

Спеціальність: 1) Пожежна безпека.

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 2400 грн. рік.

На навчання приймаються особи віком від 17 років, які мають повну середню освіту. Т.н. — 5 років. Іспити: математика (письмово), фізика (усно), укр. мова (диктант). Для юнаків передбачено вивчення соціальних військових дисциплін, що надає можливість отримати після закінчення училища звання "лейтенант запасу". Випускникам присвоюється кваліфікація "спеціаліст пожежної безпеки".