Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання

 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.  ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


  Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія
  Звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі; вимова звуків, що позначаються буквами ґ\ г. Подовжені звуки.
  Позначення звуків мовлення на письмі . Алфавіт. Співвідношення звуків і букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.
  Склад. Наголос. Основні правила переносу.
  Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова та позначення на письмі. Ненаголошені голосні е, й, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
  Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Основні випадки чергування у-в, і-й. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення йо, ьо.
  Орфограма. Орфографічна помилка.
  Правила вживання м'якого знака.
  Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
  Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
  Написання слів іншомовного походження.
  Будова слова. Орфографія
  Спільнокореневі слова та форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
  Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування о-а, е-і, е-й. Чергування о, е з і. Е-о після ж, ч, ш, й. Й, і після ж, ч, ш, едта г, к, ху коренях слів.
  Найголовніші випадки чергування приголосних звуків.
  Вимова та написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-; префікси пре-, при-, прі-.
  Словотвір. Орфографія
  Змінювання та творення слів. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід слів з однієї частини мови в іншу.
  Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом на -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; іменників і прикметників, що мають буквосполучення -чн- (-шн-); зміни приголосних при творенні прикметників на -ський, -зький та іменників на -зтво, -цтво, -ство.
  Сполучні о, е в складних словах. Написання разом і через дефіс слів з гов-. Дефіс у складних словах.
  Творення та правопис складних і складноскорочених слів. Лексикологія. Фразеологія
  Поняття про лексику.
  Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми.
  Власне українські і запозичені слова.
  Застарілі слова і неологізми.
  Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова: діалекти, професійні слова і терміни.
  Поняття про фразеологізми. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки і афоризми як різновиди фразеологізмів в ролі членів речення. Морфологія і орфографія
  Поняття про самостійні та службові частини мови.
  Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  Іменники назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах. Рід іменників. Іменники спільного роду.
  Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.
  Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові. Типи відмін Іменників.
  Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині.
  Незмінювані іменники.
  Способи творення іменників.
  Правопис відмінкових закінчень іменників. Не з Іменниками. Правопис найуживаніших суфіксів. Букви е, й, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -інн(я), -ив(о), -ев(о). Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові.
  Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників.
  Ступені порівняння прикметників, їх утворення.
  Прикметники твердої і м'якої груп, їх відмінювання.
  Способи творення прикметників. Найчастіше вживані суфікси.
  Правопис відмінникових закінчень. Не з прикметниками. Правопис найуживаніших суфіксів прикметників. Букви ь, е в суфіксах на означення пестливості І неповноти ознаки (-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -уваг-, -юват-). Букви ь, є, о, й й прикметникових суфіксах -ськ-, -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-, -/"-, -ичн-, а також у прикметниках на -зький, -цький.
  Одна І дві букви ну прикметниках.
  Написання складних прикметників разом і через дефіс. Написання прізвищ прикметникової форми.
  Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові і збірні) та порядкові. Числівники прості й складні.
  Відмінювання кількісних і порядкових числівників.
  Правопис числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складних числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний.
  Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  Розряди займенників.
  Особові та зворотні займенники, їх відмінювання.
  Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.
  Неозначені і заперечні займенники, їх утворення і відмінювання. Присвійні, вказівні, означні займенники, їх відмінювання.
  Правопис займенників. Написання прийменників із займенниками окремо. Нв особових займенниках 3-ї особи після прийменників. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках. Вживання займенників ви, вам у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи, написання цих займенників з великої букви у шанобливому значенні.
  Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  Неозначена форма (інфінітив).
  Види дієслів (доконаний, недоконаний).
  Часи дієслова. Минулий час (зміна дієслів у минулому часі). Теперішній і майбутній (відмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу).
  Дієслова І і II дієвідмін.
  Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення.
  Безособові дієслова.
  Способи творення дієслів.
  Особливі форми дієслова: дієприслівник, дієприкметник.
  Правопис дієслів. Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін. Буква ь у дієсловах наказового способу.
  Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу.
  Відмінювання дієприкметників.
  Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).
  Безособові дієслівні форми на -но, -то, їх вживання в усному і писемному мовленні.
  Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників. Не з дієприкметниками. Ну дієприкметниках та нну прикметниках дієприкметникового походження.
  Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль.
  Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення.
  Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.
  Правопис дієприслівників. Складні випадки вживання доконаного і недоконаного видів дієприслівника. Не з дієприслівниками.
  Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  Ступені порівняння прислівників.
  Способи творення прислівників.
  Правопис прислівників. Одна і дві букви у прислівниках. Не і "/з прислівниками.
  та /в кінці прислівників. Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом І окремо.
  Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку в словосполученні.
  Непохідні й похідні прийменники.
  Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.
  Особливості вживання прийменників з іменниками.
  Сполучник як службова частина мови. Сполучник як засіб зв'язку у реченні.
  Сполучники сурядності й підрядності, їх види.
  Вживання сполучників у простому і складному реченнях.
  Правопис сполучників разом і окремо.
  Частка як службова частина мови.
  Формотворчі, заперечні та модальні частки.
  Написання часток бо, но, то, от, таки.
  Не з різними частинами мови.
  Вигук як частина мови.
  Використання вигуків як засобу виразності в художніх творах.
  Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. Синтаксис. Пунктуація
  Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного слова. Підрядний зв'язок слів у словосполученні (узгодження, керування, прилягання).
  Просте речення. Підрядний та сурядний зв'язок слів у реченні. Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Речення двоскладні й односкладні; прості й складні. Поширені й непоширені речення. Розділові знаки в кінці речення.
  Підмет та присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета. Простий присудок. Складний дієслівний присудок. Складний іменний присудок. Тире між підметом і присудком.
  Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення . Узгоджені й неузгоджені означення. Прикладка як різновид означення. Додаток. Прямий і непрямий додаток. Обставина. Види обставин за значенням (способу дії, міри і ступеня, місця, часу, причини, мети). Порівняльний зворот. Написання поширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Виділення порівняльних зворотів комами.
  Односкладні речення. Односкладні речення з головним членом у формі присудка: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові; безособові. Односкладні речення з головним членом у формі підмета: називні.
  Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.
  Речення з однорідними членами речення. Однорідні члени речення, інтонація речень з однорідними членами. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Однорідні й неоднорідні означення. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком. Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома між однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
  Речення із звертаннями, вставними словами. Звертання непоширені й поширені. Вставні слова, сполучення слів, речення. Поділ вставних слів за значенням. Розділові знаки при звертанні та вставних словах.
  Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення другорядних членів речення. Відокремлені означення, прикладки", додатки, обставини. Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах.
  Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв'язком.
  Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Сполучники та смислові зв'язки між простими реченнями в складносурядному. Інтонація і розділові знаки у складносурядному реченні.
  Складнопідрядне речення , його будова і засоби зв'язку в ньому. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії, міри і ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).
  Синонімія складнопідрядних речень з простими реченнями і реченнями з прямою мовою. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.
  Безсполучникове складне речення , особливості будови. Смислові відношення між простими реченнями (однорідні й неоднорідні). розділові знаки в безсполучниковому складному реченні та інтонація.
  Складне речення з різними видами зв'язку. Складне речення з сурядним і підрядним зв'язком. Складне речення із сполучниковим зв'язком. Розділові знаки в ньому.
  Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Способи заміни прямої мови непрямою
  Відомості про мовлення
  Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресати (той, хто говорить чи пише) і адреса мовлення, мета й умови спілкування, повідомлення (висловлення), його зміст і форма. Монологічне і діалогічне мовлення. Усне і писемне мовлення. Основні правила спілкування. Тема і основна думка висловлення. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки і недоліки.
  Етика спілкування й етикет.
  Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. План готового тексту (простий і складний). Мовні засоби зв'язку речень у тексті (сполучники, прислівники, займенники, синоніми, спільнокореневі слова, повтори).
  Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний. Сфери вживання кожного з них.
  Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.
   
  Последние Новости