Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Керівник"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  керівник
  адаптація - координація
  економіка, математика, рівень 3, високий (теоретичний)
  маркетинг, менеджмент, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  часто по типу "разом"
  підприємницький
  соціальний
  у приміщенні, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • аналіз стану колективу, розуміння мотивів поводження своїх підлеглих, орієнтація в конфліктних ситуаціях;
 • збір і аналіз потрібної інформації, оцінка, порівняння і її засвоєння;
 • постановка цілей і задач, планування, підготовка і прийняття рішень;
 • доведення задач до виконавців, мобілізація і стимуляція виконавців;
 • контроль і оцінка результатів;
 • проведення переговорів.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • гарні організаторські здібності (в основі лежать такі якості, як тверда воля, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, творчий підхід і ін.);
 • здатність керувати;
 • здатність виявляти якості лідера в спілкуванні з підлеглими;
 • комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.);
 • здатність керувати собою (здатність до саморегуляції в процесі самоврядування і рефлексії);
 • уміння виявляти ділові якості підприємця: ставити перспективні цілі, використовувати сприятливі можливості, вчасно змінювати організаційну структуру підприємства);
 • добре розвиті аналітичні здібності (уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її);
 • здатність до абстрагування;
 • високий рівень понятійного мислення.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • ерудованість, енергійність;
 • зовнішня привабливість (охайність, елегантність, гарні манери, вихованість, чітка, ясна і жива мова);
 • впевненість у собі, прийнятих рішеннях;
 • цілеспрямованість (пріоритет мотивів організаторської діяльності);
 • тактовність (здатність виявляти почуття міри і знаходити найкращу форму взаємин);
 • дієвість (уміння потягнути за собою людей, активізувати їхню діяльність, знайти найкращі засоби емоційно-вольових впливів і правильно вибрати момент їхнього застосування);
 • вимогливість;
 • критичність (уміння знайти і виразити значимі для діяльності відхилення від установлених норм);
 • гнучкість (здатність гнучко реагувати на різні зміни в управлінських ситуаціях);
 • креативність (уміння творчо підходити до рішення управлінських задач, схильність до імпровізації);
 • наявність розвинутої інтуїції;
 • прагнення до постійного особистісного росту;
 • наявність почуття гумору (позитивний вплив на психологічний клімат у групі).
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей;
 • непевність у собі, нерішучість;
 • неорганізованість, недисциплінованість, безініціативність;
 • безпринципність, відсутність почуття боргу; неврівноваженість, безтактність;
 • відсталість, ригідність (невміння, небажання змінюватися, змінювати поводження під впливом навколишнього середовища);
 • схильність перекладати відповідальність н інших.
  Області застосування професійних знань:
 • державне і муніципальне керування;
 • промисловість;
 • туристичні компанії;
 • готельний і ресторанний бізнес;
 • банківська і страхова справа;
 • будівництво і сільське господарство;
 • фармакологічні і фармацевтичні компанії;
 • брокерські фірми;
 • рекламні агентства.
  Історія професії
  Наприкінці XIX - початку XX століть промисловість вступила в епоху масового виробництва, і задачі керування підприємствами різко ускладнилися. Старі способи керування все частіше демонстрували свою неефективність. Усвідомлення об'єктивної потреби в нових формах і методах керування привело до зародження науки керування.
  Із самого початку ця наука прагнула відповісти на одне головне питання: "Як зробити керування ефективним?"
  Перша теорія "наукового керування" була розроблена на початку XX століття Ф. Тейлором. Критикуючи сучасну йому практику керування, він затверджував, що, для того, щоб бути ефективним, керування повинне здійснюватися на основі визначених законів, правил і принципів.
  Основні задачі керування Тейлор бачив у тому, щоб:
 • розділити рівномірно роботу між виконавцями відповідно до їхніх здібностей;
 • чітко визначити завдання;
 • визначити раціональні технології роботи, навчити їм працівників і домогтися, щоб кожен їх використовував і не працював "із прохладцей";
 • матеріально заохочувати за виконання завдань і одночасно установити систему штрафів за непродуктивну роботу, застосовуючи їх неупереджено і справедливо.
  Тому найважливішими елементами в механізмі науково організованого керування Ф. Тейлор вважав чітко поставлені завдання і премії.
  У першій третині XX століття починають формуватися різні підходи до розуміння процесу керування. Серед них можна виділити наступні:
 • поведінковий підхід, у центрі якого розташовані людські відносини і насамперед неформальна структура організації (Е. Мейо);
 • системний підхід, у центрі уваги якого виявляється процес прийняття рішень. Завдання полягає в тому, щоб на кожному рівні організації приймалися рішення, що відповідають її інтересам і скоординовані між собою (Ч. Барнард, Д. Клиланд, Г. Саймон і ін.);
 • ситуаційний підхід досліджує, які моделі керування й у яких умовах зовнішнього середовища виявляються найбільш ефективними. На підставі цього керівникам пропонуються типові рішення щодо способу побудови систем керування для конкретних умов; такий підхід розглядає керування як цілісний процес реалізації управлінських функцій: планування, організація, мотивація, керівництво, координація, комунікація, контроль, прийняття рішень, аналіз, оцінка, підбор кадрів і ін.
  Сьогодні керування - це складний процес, що вимагає знань політекономії, права, спеціальних наук, філософії, педагогіки, психології й інших наук. Це процес доцільного впливу однієї системи (керуючої) на іншу (керовану), спрямований на перетворення структури останньої, її переклад з даного стану в інший чи ж зміну її співвідношення з навколишнім середовищем, заданого або самою керуючою системою, або вищестоящою.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і соціальний):
 • аналітик кредиту;
 • шеф-кухар;
 • керуючий рекламним агентством;
 • перекладач;
 • керуючий офісом, голова адміністрації (будь-яка галузь).
  Професію керівника можна одержати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії керівник

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости