Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Фінансовий менеджер"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  фінансовий менеджер
  адаптація - координація
  економіка, математика, рівень 3, високий (теоретичний)
  фінансовий менеджмент і аналіз, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  адміністрування (керування)
  часто по типу "разом"
  підприємницький
  соціальний
  у приміщенні, сидячий

  foto
  Домінуючі види діяльності:
 • розробка фінансової стратегії (прогноз кон'юнктури фінансового ринку, формування системи цілей і цільових показників фінансової діяльності на довгостроковий період, визначення пріоритетних задач, розв'язуваних у найближчій перспективі, розробка політики дій по основних напрямках фінансового розвитку і т.д.);
 • формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень (визначення обсягу і змісту інформаційних потреб фінансового менеджменту, формування зовнішніх і внутрішніх джерел інформації, організація постійного моніторингу фінансового стану організації і кон'юнктури фінансового ринку);
 • аналіз різних аспектів фінансової діяльності (проведення експрес- і поглибленого аналізу окремих фінансових операцій, аналіз результатів фінансової діяльності окремих дочірніх підприємств, філій і "центрів відповідальності", узагальнення результатів фінансової діяльності організації в цілому й у розрізі окремих її напрямків);
 • планування фінансової діяльності компанії по основних напрямках (розробка системи поточних планів і оперативних бюджетів по основних напрямках фінансової діяльності, різним структурним підрозділам);
 • розробка діючої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в області фінансової діяльності (формування системи заохочення і санкцій у розрізі керівників і менеджерів окремих структурних підрозділів за виконання чи невиконання встановлених цільових фінансових показників, фінансових нормативів і планових завдань);
 • ефективний контроль за реалізацією прийнятих управлінських рішень в області фінансової діяльності (створення системи внутрішнього контролю);
 • керування активами (виявлення реальної потреби в окремих видах активів виходячи з обсягів операційної діяльності, що передбачаються, вибір ефективних форм і джерел їхнього фінансування і т.д.);
 • керування капіталом (оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найбільш ефективного його використання, розробка системи заходів щодо рефінансування капіталу в найбільш ефективні види активів);
 • керування інвестиціями (формування найважливіших напрямків інвестиційної діяльності, оцінка інвестиційної привабливості окремих реальних проектів і фінансових інструментів і добір найбільш ефективних з них, розробка і формування реальних інвестиційних програм і портфеля фінансових інвестицій, вибір найбільш ефективних форм інвестицій);
 • керування грошовими потоками (формування вхідних і вихідних потоків коштів, їхня синхронізація по обсягу і в часі по окремим майбутнім періодам, ефективне використання залишку тимчасово вільних грошових активів);
 • керування фінансовими ризиками (виявлення основного складу фінансових ризиків, оцінка рівня цих ризиків і обсягу, пов'язаних з ними можливих фінансових утрат, розробка і формування системи заходів щодо профілактики і мінімізації окремих фінансових ризиків, а також їхнє страхування).
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • добре розвинуті аналітичні Здібності: уміння отримувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її;
 • здатність до абстрагування (можливість планувати діяльність і працю на дорученій ділянці, прогнозувати і передбачати її результати);
 • високий рівень понятійного мислення;
 • уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
 • здатність керувати собою (здатність до саморегуляції і рефлексії);
 • розвиті організаторські здібності (які включають як цілеспрямованість, рішучість, творчий підхід і т.д.);
 • розвиті комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.);
 • здатність керувати;
 • уміння виявляти ділові якості підприємця (постановка і з'ясування перспективних цілей, оцінка обстановки, ухвалення рішення, уміння використовувати сприятливі можливості, вчасно змінювати організаційну структуру підприємства).
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • відповідальність (здатність брати на себе відповідальність за результати своєї роботи);
 • гнучкість (уміння гнучко реагувати на різні зміни в управлінських ситуаціях);
 • креативність;
 • упорядкованість (здатність до планування організаторської діяльності, прагнення до порядку, технологічності і нормативності);
 • розвита інтуїція;
 • критичність (уміння знайти і виразити значимі для діяльності відхилення від установлених норм);
 • ерудованість, енергійність;
 • впевненість у собі, прийнятих рішеннях;
 • цілеспрямованість, дієвість;
 • вимогливість;
 • прагнення до постійного особистісного росту.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • нерішучість, непевність у собі;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей;
 • неорганізованість, недисциплінованість, безініціативність;
 • відсталість, ригідність;
 • схильність перекладати відповідальність на інших;
 • вузькість кругозору;
 • невміння керувати собою (запальність, імпульсивність);
 • невміння протистояти зовнішнім факторам.
  Області застосування професійних знань:
 • міжнародні фінанси (транснаціональні компанії);
 • державні фінанси;
 • корпоративні фінанси (туристичні компанії, промисловість, готельний і ресторанний бізнес, банківська і страхова справа, будівельне і сільське господарство, фармакологічні і фармацевтичні компанії, рекламні агентства і компанії, інвестиційні компанії).
  Історія професії
  У системі керування різними аспектами діяльності будь-якого підприємства в сучасних умовах найбільш складною і відповідальною ланкою є керування фінансами. У країнах з ринковою економікою принципи і методи цього керування ще на рубежі XlX-XX століть оформилися в спеціалізовану область знань, що отримала назву "фінансовий менеджмент".
  Сьогодні фінансовий менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, обороту коштів. Мова може йти про міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси підприємства і т.д.
  За столітній період свого існування фінансовий менеджмент значно розширив коло досліджуваних проблем - якщо при його зародженні він розглядав в основному фінансові питання створення нових фірм і компаній, а згодом - керування фінансовими інвестиціями і проблеми банкрутства, то в даний час він включає практично всі галузі керування фінансами підприємства. Ряд проблем фінансового менеджменту в останні роки отримали поглиблений розвиток у нових, самостійних областях знань - фінансовому аналізі, інвестиційному менеджменті, ризик-менеджменті, антикризовому керуванні підприємством при загрозі банкрутства. Значна частина дослідників за розробку окремих проблем фінансового менеджменту визнані гідними Нобелівської премії.
  У нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту знаходиться поки в стадії становлення, зіштовхуючись з об'єктивними економічними труднощами перехідного періоду, недосконалістю нормативно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до роботи в кризових економічних умовах. Подальше просування країни по шляху ринкових реформ і подолання кризових економічних тенденцій дозволять повною мірою використовувати теоретичний базис і практичний досвід фінансового менеджменту.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і соціальний):
 • страховий агент;
 • податковий адвокат;
 • нотаріус;
 • фахівець із планування будівництва в місті.
  Професію фінансового менеджера можна отримати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії фінансовий менеджер

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости