Документ z0075-01, редакцiя вiд 05.06.2003 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 10:23 ]


              
Герб України
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 1 від 10.01.2001          Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2001 р.
                   за N 75/5266


     Про затвердження Порядку надання роботодавцю
     дотації на створення додаткових робочих місць
         для працевлаштування безробітних

       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
                Мінпраці та соцполітики
        N 293 ( z0608-01 ) від 10.07.2001
        N 186 ( z0395-02 ) від 08.04.2002
        N 136 ( z0442-03 ) від 20.05.2003 )   Відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
Н А К А З У Ю:

   Затвердити Порядок надання роботодавцю дотації на створення
додаткових робочих  місць  для  працевлаштування  безробітних
(додається).

 Міністр                         І.Сахань

                  Затверджено
                  Наказ Міністерства праці
                  та соціальної політики України
                  10.01.2001 N 1

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2001 р.
                   за N 75/5266

               Порядок
    надання роботодавцю дотації на створення додаткових
     робочих місць для працевлаштування безробітних

            Загальні положення

   1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ).
   2. Порядок визначає умови, механізм надання  роботодавцю
дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування
безробітних (далі - дотація) та відповідальність за порушення умов
порядку її надання та використання.
   3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   Дотація - це кошти  Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі -
Фонд)  для  покриття  витрат  на  заробітну  плату  осіб,
працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості,
надані роботодавцю, що створює додаткові робочі  місця  для
працевлаштування безробітних; ( Абзац другий пункту 3 в редакції
Наказу Мінпраці та соцполітики N 186 ( z0395-02 ) від 08.04.2002 )
   додаткове робоче місце - це робоче місце, на яке прийнята на
постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості
з  числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності на
підприємстві скорочення чисельності  працюючих  за  професією
(спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний, протягом
останніх 6 місяців. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 186 ( z0395-02 ) від
08.04.2002 )

           Умови надання дотації

   4. Дотація  надається роботодавцю за умови працевлаштування
на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в
державній службі зайнятості як безробітні не менше 6 місяців, а
нижчезазначених категорії безробітних, які  направляються  на
дотаційні робочі місця у першу чергу, - не менше 3 місяців за
направленням державної служби зайнятості: ( Абзац перший пункту 4
в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 186 ( z0395-02 ) від
08.04.2002 )
   жінок, які мають дітей віком до шести років;
   одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
або дітей-інвалідів;
   молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх
загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних
закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової
військової або альтернативної (невійськової) служби  і  якій
надається перше робоче місце;
   дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також
осіб, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із
батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися
на роботу;
   осіб передпенсійного віку;
   осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового
лікування;
   осіб, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її членів
є  безробітними  (чоловік,  дружина та неодружені діти, які
проживають разом з батьками). ( Пункт 4 доповнено абзацом восьмим
згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 136 ( z0442-03 ) від
20.05.2003 )
   Перевага в  наданні  дотації  надається роботодавцям, що
створюють додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних,
які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, понад
установлену квоту.
   5. Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених
бюджетом та кошторисами на цю мету.
   6. Дотація  не надається роботодавцям, які не зареєстровані
як платники внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування  на  випадок безробіття, мають заборгованість за
страховими внесками на  дату  звернення  та  якщо  до  них
застосовувалися фінансові санкції за порушення норм Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" (  1533-14  ) та Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) протягом 6 місяців, що передували місяцю
розгляду питання про надання дотації. ( Пункт 6 в редакції Наказу
Мінпраці та соцполітики N 186 ( z0395-02 ) від 08.04.2002 )

        Розміри дотації та тривалість її надання

   7. Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі
фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням
державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень
заробітної плати в галузях національної економіки відповідної
області за минулий місяць.
   Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату,
визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та суми страхових
внесків (збору), що сплачують роботодавці відповідно до Закону
України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування" ( 2213-14 ), Закону України
"Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) та
Закону  України  "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ). ( Абзац другий пункту 7 в редакції
Наказу Мінпраці та соцполітики N 186 ( z0395-02 ) від 08.04.2002 )
   Дотація надається  за умови, що трудовий договір з цим
працівником не буде розірвано у зв'язку із скороченням чисельності
або штату працівників протягом двох років.
( Пункт 7 в редакції Наказу  Мінпраці та соцполітики N 293
( z0608-01 ) від 10.07.2001 )
   8. У  разі розірвання трудового договору з працівником,
працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, у
зв'язку  із  скороченням  чисельності або штату працівників,
невиконанням  роботодавцем  законодавства  про  працю,  умов
колективного  чи трудового договору надана дотація має бути
повернена в повному обсязі з урахуванням індексації на рівень
інфляції.
   9. У разі переведення працівника за його згодою з робочого
місця, на яке надавалася дотація, якщо він працював на ньому понад
6 місяців, на постійну роботу на інше робоче місце на цьому
підприємстві із збереженням гарантій зайнятості, передбачених
умовами надання дотації, виплата дотації не припиняється.

           Порядок надання дотації

   10.  Розгляд питання про можливість надання роботодавцю
дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий
орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої
дирекції Фонду, районних та міських державних адміністрацій,
громадських організацій роботодавців, професійних спілок, (за
згодою), на підставі:
   1) письмової  згоди  роботодавця  на  направленні  на
працевлаштування з наданням дотації роботодавцю для прийняття на
роботу на відповідне робоче місце безробітного за направленням
служби зайнятості з умовою надання дотації. Зразок направлення на
працевлаштування з наданням дотації роботодавцю додається (додаток
1);
   2) довідки роботодавця  про  відсутність  скорочення  на
підприємстві протягом останніх 6 місяців чисельності (штату)
працівників  за  професією   (спеціальністю),   на   яку
працевлаштовується безробітний, підтвердженої центром зайнятості;
   3) відомостей центру зайнятості про реєстрацію роботодавця як
платника  внесків  на  загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, про відсутність заборгованості
щодо їх сплати на дату звернення та відсутність застосування до
роботодавця протягом останніх 6 місяців фінансових санкцій за
порушення норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) та Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ).
( Пункт 10 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 186
( z0395-02 ) від 08.04.2002 )
   11. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням
висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається
директорами районних, міськрайонних, міських і районних у містах
центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції
Фонду, за місцем реєстрації роботодавця як платника внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття (далі - центри зайнятості). ( Пункт 11 в редакції
Наказу Мінпраці та соцполітики N 186 ( z0395-02 ) від 08.04.2002 )
   12. Розгляд  питання  про можливість надання роботодавцю
дотації здійснюється директором центру зайнятості протягом 5
календарних днів. У разі прийняття позитивного рішення роботодавцю
протягом 5 календарних днів направляється проект договору між
центром зайнятості та роботодавцем про надання дотації.
   13. У договорі про надання дотації визначаються:
   чисельність безробітних, які будуть прийняті на роботу за
направленням державної служби зайнятості;
   професійно-кваліфікаційний склад  безробітних, якими мають
бути укомплектовані робочі місця за направленням державної служби
зайнятості;
   гарантії зайнятості безробітних, які будуть працевлаштовані
на робочі місця;
   строки надання центру зайнятості документів, що підтверджують
виплату заробітної плати особам, працевлаштованим за направленням
центру зайнятості;
   порядок перерахування дотації;
   строки набрання чинності договором (договір набирає чинності
з дня прийняття на роботу безробітного за направленням центру
зайнятості, оформленого наказом роботодавця);
   взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та
порядок розгляду спорів.

   Відповідальність за порушення умов, порядку надання та
            використання дотації

   14. Відповідальність за порушення умов та порядку надання
дотації несе керівник центру зайнятості.
   15. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, направлених
центром зайнятості для працевлаштування, роботодавець повертає
суму одержаної дотації та не має права звертатися за черговим її
наданням протягом трьох років.
   16. Спори, які виникають з питань надання та використання
дотації, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або  в
судовому порядку.

 Директор департаменту політики
 державного соціального страхування
 Міністерства праці та соціальної
 політики України                   О.П.Скрипник

                   Додаток 1
                   до пункту 11 Порядку надання
                   роботодавцю дотації на
                   створення додаткових робочих
                   місць для працевлаштування
                   безробітних

----------------------
| Міністерство праці |  ____________________________________
|  та соціальної  |   (назва підприємства, установи,
| політики України  |       організації)
| Державний центр  |  ____________________________________
|  зайнятості   |   (адреса підприємства, установи,
|___________________ |        організації)
|          |
|___________________ |
| (назва ЦЗ)    |
|___________________ |        Направлення на
|          |   працевлаштування з наданням дотації
|___________________ |     роботодавцю N __________ від
| (адреса ЦЗ)    |       _________________ р.
| тел. _____________ |
----------------------
Центр зайнятості направляє _______________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові особи)
для працевлаштування за професією (спеціальністю) відповідно до
Ваших даних про потребу в працівниках від _______________ р.
Питання працевлаштування може бути вирішено з наданням дотації
відповідно до Порядку надання роботодавцю дотації на створення
додаткових  робочих  місць  для працевлаштування безробітних,
затвердженого  наказом Мінпраці від 10 січня 2001 р. N 1,
зареєстрованого Мін'юстом 26 січня 2001 р. за N 75/5266.
Просимо проінформувати центр зайнятості протягом трьох днів про
прийняте рішення письмово (поверненням корінця).

 Директор ЦЗ _______________   ______________________
        (підпис)      (прізвище, ініціали)

   М.П.            
 "__" ___________ 20__ р.

 Контактний телефон ___________
------------------------------------------------------------------

 Код ЄДРПОУ _________________ Код ЦЗ _________________________
 Назва ПОУ __________________ Назва ЦЗ _______________________
 ____________________________ Робоче місце ___________________
                Спеціаліст ЦЗ __________________
                Шифр вакансії __________________

      Корінець направлення на працевлаштування з
          наданням дотації роботодавцю
          N _______ від ___________ р.

         Відповідь про прийняте рішення

_______________________________________ буде прийнятий на роботу з
  (прізвище, ім'я та по батькові)
"__" _________ р., професія/посада _____________________, за умови
надання дотації  з  Фонду  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування України на випадок безробіття на створення
додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних.
 ---              ---
 --- заявлена вакансія     --- незаявлена вакансія

Запропонованій кандидатурі  відмовлено в прийнятті на роботу з
причини:
 ---
 --- вакансія зайнята
 ---
 --- кандидатура не відповідає вимогам
 ---
 --- відмовилася особа

Просимо направити (не направляти) на цю вакансію іншу кандидатуру.

 Керівник ____________________ _______________________
         (підпис)     (прізвище, ініціали)

  М.П. 
"__" ___________ 20__ р.

Публiкацiї документа:
•  Офіційний вісник України  N 5, стор. 217, стаття 195  вiд 16.02.2001

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]