Документ 1993-12, чинна редакцiя вiд 15.01.1992 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 09:25 ]


              
Герб України

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

   Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
    "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу
             Української РСР


    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.169 )

   У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   Внести  зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:

   I. До Закону Української РСР "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р.,
N 14, стаття 170):

   1. У частині першій статті 5 виключити слово "інвалідам".

   2. У статті 20 виключити пункт 2.

   У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами
2, 3, 4, 5.

   II. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10  )
(Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до
N 28, стаття 573):

   1. Частину першу статті 46 після абзаца четвертого доповнити
новим абзацом п'ятим такого змісту:

   "дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки  яких
позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших
соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо  за
висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати
самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".

   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

   2. У статті 71:

   частину третю після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого
змісту:

   "влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи
соціальної допомоги - протягом дванадцяти місяців".

   У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 6 і
7.

   3. У частині четвертій цифри "1-6" - замінити цифрами "1-7".


 Президент України                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 грудня 1991 року
   N 1993-XII

Публiкацiї документа:
•  Голос України  вiд 04.01.1992
•  Відомості Верховної Ради України  N 12, стаття 169  вiд 24.03.1992

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]